Vårt CSR arbete

Vår vision är att vara en organisation bestående av stolta medarbetare, som genom ett medvetet ansvarstagande genererar förutsättningar för en hållbar och förbättrad framtid.

Våra ekologiska mål fokuserar på den påverkan vi har genom produktion och distribution av våra produkter. Minskade koldioxidutsläpp, minskad resursanvändning och minskad kemikalieanvändning är vår strävan. Vi ska genom ett systematiskt arbete för en hållbar utveckling sträva efter att förebygga och minska företagets samlade miljöbelastning och öka företagets positiva påverkan genom socialt och ekologiskt ansvarstagande val.

Vi arbetar med Corporate Social Responsibility i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling, då vi är medvetna om vikten av ett hållbarhetsarbete och väljer att ta vårt ansvar. Vi strävar efter att vårt varumärke ska förknippas med ansvarstagande, transparens och ett etiskt förhållningssätt till vår omgivning.

Vår övergripande målbild för hållbarhetsarbetet är att utveckla, planera och implementera en stark grund för vårt arbete inom:

Verksamhetsstyrning, där det är av hög prioritet att skapa en tydlig struktur kring vårt planerade hållbarhetsarbete med mätbara delmål, rutiner för rapportering, ekonomiska incitament samt ett effektivt deltagande bland våra anställda.

De mänskliga rättigheterna, där vi genom goda samarbeten inte bara ser till förhållandena i vår egen organisation utan två led bakåt i vårt leverantörsled. Vår strävan är att ta ett medvetet ansvar genom att rutinmässigt öka vår kunskap vid valet av leverantörer, genom att vi har en dialog med dem och därigenom hjälper dem att utvecklas till att bli mer hållbara.

Arbetsförhållanden, där vi med stolthet vill kunna erbjuda en arbetsplats som präglas av en trygg och säker arbetsmiljö som utmanar normerna. Vi vill skapa samarbeten som präglas av jämställdhet, mångfald, god hälsa och likabehandling.

Miljö, där vi vill öka vår kunskap och ta ansvar för den påverkan vi har på vår jord. Vi kommer därför söka efter innovativa och smarta lösningar som med miljön i åtanke kan effektivisera vår arbetsplats, produktion, och även utveckla våra slutprodukter till att bli mer hållbara.

Goda verksamhetsmetoder, där vi genom att utveckla tydliga och enhetliga regler för våra samarbetsprocesser, vilket kan stärka vårt sociala ansvarstagande.

Konsumentfrågor, där vi på ett transparent, sakligt och opartiskt sätt vill kommunicera vårt arbete inom samtliga mål för att nå ut till våra kunder och fungera som en förebild i vår bransch. Vi stävar efter att stödja våra konsumenters hälsa och säkerhet, samt möjliggöra deras önskan efter en hållbar konsumtion.

Samhällsengagemang och utveckling, där vi vill skapa nya samarbeten med lokala skolor och institutioner där fokus är på innovation. Utöver vill fortsätta vårt samarbete med lokala intressenter, där vi erbjuder jobbskapande och kompetensutveckling.

Vi är också medlemmar i CSR Småland, som har till ändamål att skapa engagemang bland företag och andra aktörer till att utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region, samt att vara en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.

 

Varan placerades i inköpslistan.